• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0
ALEAH STÅR FÖR MORGONLJUS, CARE FÖR OMVÅRDNAD
OAVSETT HÄLSOTILLSTÅND OCH ÅLDER - SKA MAN KUNNA FINNA MÖJLIGHETER TILL
ATT HITTA TILLBAKA TILL
SIN KROPP, SIN LUST OCH SEXUALITET

 

 OM OSS

Aleah Care erbjuder högkvalitativa intimprodukter och intimvård i förebyggande och rehabiliterande syfte, utvecklade i nära samarbete med medicinska specialister och patientföreningar. Med våra produkter vill vi stärka kvinnors underlivshälsa och förebygga sexuell dysfunktion efter sjukdom och skada. Som stöd på vägen erbjuder vi även informationsträffar, workshops, föreläsningar och skräddarsydda utbildningar för både vårdgivare och patientföreningar samt professionell rådgivning för privatpersoner.

Med lyhördhet, samarbete, ansvar och kvalitet vill vi hjälpa kvinnor med cancer, kronisk smärta i underlivet, förlossningsskada och klimakteriebesvär återfå en god sexuell hälsa och livskvalitet.  

BÄSTA MÖJLIGA REHABILITERING MED RÄTT HJÄLPMEDEL
VÅR ERFARENHET GER TRYGGHET

Aleah Care har med sina rötter i verksamheten Pistill 19 års erfarenhet och gedigen kunskap inom området sexuell hälsa. Vi har sedan starten styrts av våra värderingar och ett starkt engagemang för varje individs rätt till en god sexuell hälsa och ett välbefinnande genom hela livet. Under åren har vi samarbetet och byggt broar till landsting, specialistmottagningar och patientföreningar, har alltid haft ett nära samarbete och en aktiv dialog, övertygade om att vi tillsammans kan göra skillnad. 

Idag erbjuder vi intimvård som förbättrar människors underlivshälsa och högkvalitativa rehabiliteringsprodukter så att människor som lider av underlivsbesvär ska kunna återfå en god sexuell hälsa och livskvalitet. Vi vänder oss till vårdgivare - både inom offentlig sektor och privat sektor - patientföreningar och privatpersoner. 

Aleah Care har avtal med regioner för utdelning, återförsäljaravtal med privata vårdgivare och återförsäljning i butik i Norden samt via aleahcare.com. 

Vi tillhandhåller även visningsmiljöer till vårdmottagningar och genomför skräddarsydda föreläsningar, workshops och utbildningar för vårdpersonal och patientföreningar efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Dessutom erbjuder vi personlig rådgivning inom områden där vi har spetskompetens till privatpersoner, både på telefon och genom vår samarbetspartner och återförsäljare Pistill i Stockholm. 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vill du komma in kontakt med någon av våra medarbetare, hittar du våra kontaktuppgifter om du klickar här nedan:  

klicka här

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Sedan start har vi strävat efter att bygga broar till vårdgivare och patientföreningar runtom i Sverige, alltid med brukaren i fokus. Vi värdesätter det fina och viktiga arbete vi tillsammans har utvecklat och utvecklar då vi tillsammans kan göra skillnad!

PERSONLIG RÅDGIVNING

För dig som behöver vägledning kring intimhjälpmedel för vårdande rehabilitering erbjuder vi privat konsultation.

Kontakta oss på info@aleahcare.com så berättar vi mer. 

 

 

"ATT LÄKA BETYDER INTE ATT SKADAN

ALDRIG HAR SKETT. DET BETYDER

ATT DEN INTE LÄNGRE PÅVERKAR DITT LIV OCH DITT VÄLMÅENDE."

VÅR KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Vi strävar efter att uppnå en hållbar utveckling och utvärderar regelbundet vår miljöpåverkan samt vidtar åtgärder för att skydda och förbättra miljön. Inom Aleah Care bedrivs därför ett kontinuerligt arbete för att förbättra våra arbetsprocesser, produkter och tjänster utifrån detta perspektiv för att så långt möjligt säkerställa såväl sociala som miljömässiga aspekter i allt vi gör. Vi arbetar aktivt med att minimera effekterna av vår produktion och våra produkter tillverkas av förstklassiga råvaror, under stränga kvalitetskrav och kontroller.  Vi följer också upp våra samarbeten och har regelbunden dialog med våra leverantörer så att våra produkter produceras på ett acceptabelt sätt i enlighet med vår miljöpolicy. Vi verkar även för att främja en effektiv avfallshantering, resursanvändning och för miljömedvetna vanor genom hela vår organisation.

Våra leverantörer ska ha ett aktivt internt miljöarbete som inkluderar miljöpolicy, miljömål och planer för att minska miljöpåverkan från produktion och annan verksamhet. Leverantörerna ska även regelbundet följa upp miljöpåverkan av sin verksamhet. Aleah Care säkerställer kraven genom avtal, uppföljningar och genom att förorda etablerade miljöcertifieringar.

Aleah Care accepterar inte diskriminering, barnarbete, tvångsarbete, att arbetare exponeras för riskfyllda arbeten, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal eller andra brister i efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Detta tydliggörs i policyer och i avtalen med samtliga leverantörer. Kraven baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner.

När det gäller miljöaspekter på våra intimvårdande produkter pågår ett kontinuerligt arbete med att säkerställa största möjliga miljöhänsyn. Produkterna i sortimentet ska så långt som möjligt vara skonsamma mot miljön och inte heller innehålla ämnen som framkallar allergi eller på annat sätt riskerar att skada användaren.
 

SILIKON - HÅLLBART OCH KROPPSSÄKERT

Aleah Cares rehabiliteringsprodukter är tillverkade av förstklassig kroppssäker silkon. Silikon är gjort av kisel (förutom sand och syre) som är en förnyelsebar mineralkälla. Det är en naturresurs som är både lukt- och giftfri och som inte heller innehåller några allergiframkallande ämnen så som tungmetaller, bly, nickel eller latex.

Silikon innehåller inte heller petroleumbaserade kemikalier, östrogenliknande toxiner som BPA, BPS eller ftalater. Dessutom är silikonet ett mer miljövänligt alternativ än vanlig plast och håller längre, tål slitage samt står bättre emot värme och kyla. Dessutom löser inte Silikonet upp kemikalier på huden och är hygieniskt. 

Silikon används i olika former inom vården (t.ex. proteser och konstgjorda leder), just på grund av dess fantastiska egenskaper.  

När silikonet slutligen bränns som avfall släpper det inte ut några gifter och kan återvinnas på din återvinningsstation. 

 

MILJÖVÄNLIGA PUMPFLASKOR

Samtliga pumpflaskor till Aleah Cares intimvård är tillverkade av sockerrör, även känt som bioplast, som är ett mer miljövänligt alternativ till traditionella plastflaskor som är tillverkade av petrokemiska material. 

Det finns flera fördelar med valet av sockerrör till flaskorna. För det första är materialet framställt från förnybara källor. Detta gör att flaskorna har en potential att vara mer hållbara än konventionella plastflaskor som är baserade på icke-förnybara fossila bränslen. För det andra genererar tillverkningen av flaskorna mindre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell plasttillverkning. Eftersom sockerrör absorberar koldioxid under växande, är flaskornas livscykelutsläpp lägre. För det tredje minskar flaskorna beroendet av fossila bränslen genom att sockerrör används som råmaterial. Något som i sin tur kan minska påverkan på klimatet och naturresurserna. För det fjärde är flaskorna biologiskt nedbrytbara och komposteras bäst i komposteringsanläggningar där de omvandlas till naturliga ämnen.

Aleah Cares pumpflaskor är kompatibla med traditionella plaståtervinningsanläggningar. 

Den praktiska och lufttäta vakuumpumpen har också många fördelar. Bland annat blir det lätt att dosera rätt mängd och man förhindrar missfärgning genom att innehållet skyddas mot både syre och ljus. Dessutom förhindras bakterier komma in tack vare det vakuum som skapas, vilket ökar hållbarheten och inga rester blir kvar i flaskan.

 

VISION

Vi vill tillhandahålla världsledande högkvalitativa produkter för en god underlivshälsa genom livets alla olika faser. Genom våra utbildningar vill vi höja kunskapsnivån hos vårdgivare och patientföreningar inom områden som berör människors sexuella hälsa och välbefinnande genom hela livet.

MISSION

Vi drivs av vår gemensamma vilja att bidra till att möjliggöra varje individs rättighet till bästa vård, rehabilitering och omsorg med hjälp av våra produkter och tjänster.

VÅRA VÄRDERINGAR 

LYHÖRDHET - för både patientens / individens och vårdgivarnas behov och önskemål.

SAMARBETE - tillsammans med vårdgivare, patientföreningar och andra aktörer inom hälso- och sjukvård gör vi skillnad.

ANSVAR - för patientsäkerheten, omsorg om individen och pålitlighet i allt vi gör.

KVALITET - vi har höga kvalitetskrav på material, råvaror och hela produktionskedjan till leverans och uppföljning.

SEXUELL HÄLSA   

Sexuell hälsa handlar om hur du mår i din sexualitet. Det kan beskrivas som ett tillstånd av fysisk, psykiskt, socialt och existentiellt välbefinnande, oavsett

om du är frisk, sjuk eller har nedsatt funktionsförmåga. Sexualiteten är en del av din identitet, din livsenergi och ett grundbehov som finns inom dig.

Hela livet. Dina behov av att njuta, känna lust eller längta efter närhet kan variera i styrka genom livet. Hur du mår, påverkas av dina erfarenheter.

Det är din upplevelse som är viktigast! Det är härifrån vägen börjar, till din sexuella hälsa och ditt välbefinnande i livet.