• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0

FÖRETAGSPOLICY FÖR SOCIALT ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR

Vi på Aleah Care är engagerade i att skapa en positiv påverkan på samhället och på de människor som är involverade i vår verksamhet.

Vi är stolta över att vara en del av samhället och åtar oss att arbeta för socialt ansvar och arbetsrätt i hela vår organisation och verksamhet, inklusive våra leveranskedjor. Genom att samarbeta med våra leverantörer och partners åtar vi oss att upprätthålla och främja arbetsvillkor som följer och överensstämmer med Internationella arbetsorganisationens (ILO, International Labour Organisation) kärnkonventioner och internationellt erkända arbetsnormer.

 

VÅRA ÅTAGANDEN

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSRÄTT

Vi följer alla tillämpliga lagar och regler för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, inklusive de som har fastställts av ILO. Detta innefattar skyddet av individens rättigheter till liv, frihet, säkerhet och skydd mot diskriminering.


ARBETSVILLKOR OCH RÄTT TILL FÖRENINGSFRIHET

Vi förpliktar oss att upprätthålla och främja rättvisa, trygga och hälsosamma arbetsvillkor för alla anställda, oavsett var i organisationen och leveranskedjan man befinner sig. Vi kommer att arbeta för att säkerställa att arbetsvecka, övertidsersättning, lön, socialförsäkringsskydd och arbetsmiljö följer ILO:s normer samt att den arbetsmiljölagstiftning och det arbetarskydd som gäller i landet där arbetet utförs tillämpas. 

Vi erkänner rätten för alla anställda i leveranskedjan att organisera sig och delta i fackföreningar samt att förhandla kollektivt. Vi strävar efter ett gott samarbete med representanter för de anställda och värnar om demokratiska arbetsvillkor.


BARNARBETE OCH TVINGAD ARBETSKRAFT

Vi fördömer användningen av barnarbete och tvingad arbetskraft i våra leveranskedjor. Vi gör och kommer inte att göra affärer med organisationer och företag som utnyttjar barn eller tvingar arbetstagare att arbeta mot sin vilja.  


HÄLSOSAMMA OCH SÄKRA ARBETSVILLKOR

Vi strävar efter att säkerställa att alla anställda inom våra leveranskedjor arbetar under hälsosamma och säkra arbetsvillkor. Detta inkluderar att minska risker för arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Vi värdesätter mångfald och inkludering i våra leveranskedjor och arbetar för att främja en arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier. Ingen arbetstagare får diskrimineras på grund av kön, ras, religion, politisk åsikt, nationalitet eller socialt ursprung.


Vi värnar om att skapa en rättvis och jämlik arbetsmiljö för alla och vill främja principen om lika lön för lika arbete i hela organisationen. Vår ståndpunkt är att kvinnor och män som utför arbete av lika värde eller som kräver liknande färdigheter, ansvar och arbets-villkor bör erhålla lika lön.


UPPFÖLJNING

Vi genomför regelbundna uppföljningar av våra leveranskedjor för att säkerställa efterlevnad av denna policy. Dessutom erbjuder vi utbildning och stöd till våra leverantörer och deras anställda för att öka medvetenheten om arbetsrättsliga frågor, socialt ansvar och mänskliga rättigheter.   

 

RAPPORTERING OCH ÖPPENHET

Vi är engagerade i att vara öppna och transparenta om våra ansträngningar för socialt ansvarsfulla leveranskedjor. Detta inkluderar att informera och rapportera om våra framsteg och utmaningar på detta område. Vi ser detta som ett steg mot en mer rättvis och ansvarsfull värld och förbinder oss att ständigt förbättra våra insatser för socialt ansvarsfulla leveranskedjor. 

Genom att följa policyn åtar vi oss att göra vårt bästa för att säkerställa att våra leveranskedjor är socialt ansvarsfulla och att de arbetsrättsliga villkoren överensstämmer med ILO:s kärnkonventioner. Vi ser detta som en viktig del av vårt åtagande att göra affärer på ett hållbart och etiskt sätt och att detta åtagande är ett kontinuerligt arbete i hela organisationen. För att säkerställa att vårt sociala ansvar finns utarbetade rutiner för uppföljning och riskanalys.