• KVALITET                    TRYGGHET                    OMTANKE

    Redigeras under avancerat
0
ORDLISTA

Följande ordlista är hämtad ur Nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige, Genomförandet av den nationella SRHR-strategin 2023–2033. 

BISEXUELL PERSON: Person som blir kär i och/eller vill ha sex med person/personer oavsett kön. 

DISKRIMINERING: Negativ särbehandling eller bristande tillgänglighet utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.  Diskriminering är olagligt.

DISKRIMINERIINGSGRUNDERNA: Lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567).

ENDOMETRIOS: När slemhinna från livmodern växer utanför livmodern, ofta i äggledare eller bukvägg, och kan ge svår smärta i samband med menstruation.

FOLKHÄLSA: Samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det handlar alltså om både hälsa och ohälsa.

GONORRÉ: En sexuellt överförd infektion som ingår i smittskyddslagen.

GROOMING: När en straffmyndig person tar kontakt och föreslår träff med barn under 15 år, ofta över internet, i syfte att begå ett sexuellt övergrepp. Grooming är olagligt.

HBTQI-PERSONER: Samlingsbegrepp för personer som antingen är homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer eller personer med intersexvariation.

HEPATIT C: Ett virus som överförs via blod och ingår i smittskyddslagen.

HETEROSEXUELL PERSON: Person som blir kär i, och/eller vill ha sex med person/personer av motsatt kön.

HIV: Humant immunbristvirus (HIV) och är en sexuellt överförd infektion som ingår i smittskyddslagen.

HOMOSEXUELL PERSON: Person som blir kär i och/eller vill ha sex med person/er av samma kön.

HPV: Humant papillomvirus (HPV) är en sexuellt överförd infektion.

HPV-VACCIN: Ett vaccin som skyddar mot några HPV-typer som kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen och kan leda till livmoderhalscancer.

ICKE-BINÄR: En person som varken känner sig som man eller kvinna.

INTERSEKTIONALITET: Ett analytiskt begrepp för att förstå och granska hur olika former av diskriminering (tex kön, rad, klass, sexuell läggning) samverkar och påverkar en individs liv. Man betraktar flera samtidiga identitetsaspekter för att få en mer nyanserad förståelse av hur olika former av makt och utsatthet påverkar människors erfarenheter och möjligheter.

INTERSEXPERSON: En person med intersexvariationer har ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat.

JURIDISKT KÖN: Det kön som anges exempelvis i folkbokföringen, i passet och som reglerar utformandet av personnumret. I Sverige finns två juridiska kön: kvinna och man.

JÄMLIKHET: Lika rättigheter och möjligheter för alla människor.

JÄMSTÄLLDHET: Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män.

KLAMYDIA: En sexuellt överförbar infektion som ingår i smittskyddslagen.

KLIMAKTERIET: Den tid i livet då äggstockarnas funktion minskar, mensen upphör och hormonbalansen i kroppen förändras.

KRÄNKNING: Behandling eller bemötande som upplevs nedsättande.

KSK: Ett begrepp för personer som identifierar sig som kvinnor och som har sex med andra kvinnor.

KÖNSBEKRÄFTANDE BEHANDLING: Behandling av kroppen för att bekräfta en persons könsidentitet, som man, kvinna eller icke-binär.

KÖNSDYSFORI: En diagnos som innebär att personen lider av att kroppen inte överensstämmer med könsidentiteten.

KÖNSIDENTITET: Det kön en person känner att hen har.

KÖNSUTTRYCK: Hur en person uttrycker sin könsidentitet.

MENSTUATION: En blödning från livmodern som kommer ungefär en gång i månaden från puberteten fram till klimakteriet.

MSM: Män som identifierar sig som män och som har sex med andra män.

OMSKÄRELSE: Att skära bort hela eller delar av förhuden från penisen.

PORNOGRAFI: Bilder eller filmer med sexuellt innehåll med syfte att göra den som tittar upphetsad eller kåt.

PREVENTIVMEDEL: Hjälpmedel eller läkemedel som skyddar mot graviditet.

PUBERTET: Den period då kroppen, i biologisk mening, utvecklas från en barnkropptill en vuxenkropp.

QUEER: Queer i förkortningen “hbtqi” handlar om att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer.

SAMTYCKE: Begrepp som grundar sig i frivillighet och kan beskrivas som ett svar på en sexuell invit och något som personer ber om och/eller ger.

SEXUELL EGENMAKT: Begrepp som står för att personer känner sig fria att själva fatta beslut om, när, hur och med vem de vill ha sex.

SEXUELLA PROBLEM: Samlingsbegrepp som till exempel kan handla om sexuell lust, erektionsproblem, orgasm-problem eller smärta vid sex.

SEX MOT ERSÄTTNING: Att ge eller ta emot betalning för sex. Det är olagligt att ge ersättning för sex. Det är inte olagligt att ta emot ersättning för sex.

SEXUELL LÄGGNING: Ord som beskriver vilket kön personer som man blir kär i och/eller vill ha sex med har.

SEXUELLA TRAKASSERIER: När någon försöker kränka någon annan sexuellt.

SEXUELLT ÖVERGREPP: Att göra en sexuell handling mot någon mot dennes vilja där den sexuella handlingen inte räknas juridiska som lika kränkande som vid våldtäkt.

SKR: Medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner.

SMITTSKYDDSLAGEN: Lag som syftar till att begränsa förekomsten av smittsamma sjukdomar i befolkningen (2004:168) såsom hiv, gonorré, syfilis och klamydia.

SOCIOEKONOMISK STATUS: Ett begrepp som berör personers ekonomiska och sociala status i förhållande till andra. Det kan till exempel handla om en persons utbildningsnivå, inkomst eller yrke. För barn och unga kan det även inkludera föräldrars utbildningsnivå.

SRHR: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

STIGMATISERING: Innebär att en grupp, som anses avvika från normer och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper.

STRESSORER: Sådant som utlöser stressreaktionen. En stressor är en psykisk, fysisk och/eller social faktor som aktiverar kroppens stressystem.

STEREOTYP : I tanken oföränderlig och generaliserad bild av hur någonting ska eller bör vara.

STI: Sexuellt överförda infektioner (eng. Sexually Transmitted Infections) är infektioner som kan smitta vid sexuell kontakt, till exempel klamydia, gonorré, syfilis, hiv, hepatit B och C.

SYFILIS: En sexuellt överförd infektion som ingår i smittskyddslagen.

TRANSPERSON: Ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med normen för det juridiska kön som de tilldelades vid födseln.